Burger
Close

Tomasz Kozak Wytępić te wszystkie bestie?

Rozmowy i eseje (polish)

Koncepcja / Concept                            Tomasz Kozak
Przedmowa / Preface                           Paweł Polit
Korekta / Proofreading                          Maria Józefowicz
Projekt graficzny / Design                     Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Druk i oprawa / Print and binding      Zakład Graficzny „Colonel” S.A., Kraków
Współpraca / Cooperation                     Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
Wydawca / Publisher                            Stowarzyszenie 40 000 Malarzy

Warszawa 2010
ISBN 978-83-931999-0-7

Wytępić te wszystkie bestie? To zarazem pastisz formuły wywiadu-rzeki, jak i precyzyjna mapa filozoficznych, artystycznych i literackich inspiracji Tomasza Kozaka, jednego z najciekawszych artystów i teoretyków sztuki swojego pokolenia. Na książkę składa się seria sześciu rozmów, wybór najważniejszych esejów artysty oraz słownik pojęć kluczowych dla jego twórczości.
Czy dyskursywny potencjał polskiej sztuki wyczerpują narracje sztuki „zaangażowanej”, „uczestniczącej” i „zmęczonej rzeczywistością”? Czy w momencie, gdy języki powojennych ruchów neoawangardowych obsługują sektory konsumpcji i rozrywki, możliwa jest jakakolwiek forma artystycznej kontestacji? Tomasz Kozak odpowiada na te pytania, wskazując na intelektualną spuściznę…romantyzmu.
Wytępić te wszystkie bestie? To lektura niebezpieczna: Markiz de Sade, Lautréamont i Georges Bataille spotykają się tu z Ernstem Jüngerem i Kmicicem, Hegel staje w szranki z Schleglem, a wszystko to obserwują Lucyfer i Rozkosz widniejące na tle apokalipsy rodem z hollywoodzkich superprodukcji.

(tekst z okładki)

Exterminate all these beasts? At the same time, this is a pastiche of the intelligence-river formulas, as well as a precise map of the philosophical, artistic and literary inspirations of Tomasz Kozak, one of the most interesting artists and art theorists of his generation. The book consists of a series of six conversations, a selection of the artist’s most important essays and a dictionary of key terms for his work.

Do the discursive potential of Polish art exhaust the narratives of 'engaged’, 'participating’ and 'tired of reality’? Is there any form of artistic contestation when the languages ​​of post-war neo-avant-garde movements support the consumption and entertainment sectors? Tomasz Kozak answers these questions, pointing to the intellectual legacy of … romanticism.

Exterminate all these beasts? This is dangerous reading: Marquis de Sade, Lautréamont and Georges Bataille meet here with Ernst Jünger and Kmicic, Hegel competes with Schlegel, and all this is observed by Lucifer and Delight appearing against the backdrop of an apocalypse straight from Hollywood super productions.