Burger
Close

Ucieczka z kina wolność / Escape from the Liberty Cinema

Wydano w związku z wystawą / Publication on the occasion of the exhibition
Ucieczka z kina Wolność / Escape from the Liberty Cinema
10.11.2016–08.01.2017
Galerie im Saalbau, Berlin

Kuratorka wystawy / Exhibition curator Agnieszka Rayzacher
Współpraca w Berlinie / Cooperation in Berlin Dorothee Bienert
_________________________________________________________________________________

Katalog / Catalogue (polish/english)

Redakcja / Edited by Agnieszka Rayzacher
Przekład / Translated by Łukasz Mojsak, Monika Ujma
Redakcja językowa wersji polskiej / Polish copy-editing Zuzanna Derlacz, Małgorzata Mysłowska
Korekta wersji polskiej / Polish proofreading Małgorzata Mysłowska
Redakcja językowa i korekta wersji angielskiej / English copy-editing and proofreading Łukasz Mojsak
Projekt i skład / Designed by Zuzanna Derlacz
Redakcja techniczna / Technical supervision Martyna Wyrzykowska
Asystenka / Assistant Julia Łyszcz
Druk i oprawa / Printed and bound by Argraf
Transport / Shipment ANG – serwis Grzegorz Olewnik
Współpraca / Cooperation Mieczyław Urawski

Wydawca / Publisher Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30

© 2017 Fundacja Lokal Sztuki i autorzy / and the authors
Warszawa 2017.
ISBN: 978-83-928404-3-5

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Project implemented with funds provided by the Polish Ministry of Culture and National Heritage

________________________________________________________________________________

Publikacja z tekstami Agnieszki Rayzacher i Magdaleny Ujmy towarzysząca wystawie polskich artystów tworzących rzeźby, obiekty, instalacje i instalacje wideo. Ucieczka z kina Wolność powstała z potrzeby spojrzenia na ćwierćwiecze naszej wolności i przedstawienia postaw wobec spraw społecznych, polityki i historii, swoistego dialogu sztuki z rzeczywistością. Obiekty prezentowane na wystawie w Galerie im Saalbau to dzieła niewielkiej grupy artystów powstałe w ciągu ostatnich kilku lat, są więc pracami nowymi, ale ich autorzy rozpoczynali swoją działalność w bardzo różnych okresach – począwszy od wczesnych lat 90. aż po rok 2010. W ich twórczości widać różnorodność postaw wynikającą z odmiennych doświadczeń, z kształtowania osobowości artystów w innych realiach.

Ucieczka z kina Wolność jest więc wystawą o transformacji – tej, która się dokonała, i tej, która może nastąpić. Traktuje również o kwestiach, które pojawiają się w polu kultury współczesnej: emancypacji, nowej humanistyce, partycypacji, wspólnocie. Pragniemy przyjrzeć się potencjałowi krytycznemu prac współczesnych artystów, zadać pytanie o miejsce i rolę artysty w społeczeństwie obywatelskim, a także o możliwość komunikowania poprzez sztukę zagadnień wykraczających poza jej autonomiczny obszar.

english____________

Publication on the occasion of the exhibition of works by Polish artists active in the fields of sculpture, object, installation and video installation. It contains texts by Agnieszka Rayzacher and Magdalena Ujma. The exhibition was motivated by the need to develop a perspective on the twenty five years of our liberty and to present a range of approaches to social issues, politics and history, a dialogue between art and reality. The artworks presented at the Galerie im Saalbau were created by a handful of artists over the last few years, and they are thus new works. Yet, the artists themselves began their artistic careers in very different periods – from the early 1990s to 2010. Their creative outputs reveal a variety of approaches that result from diverse experiences and different times that shaped their artistic personalities.

Escape from the Liberty Cinema is an exhibition devoted to transformation – both the accomplished and the potential. It also addresses questions that emerge in the field of contemporary culture: emancipation, the new humanities, participation, community. We wish to examine the critical potential of works by contemporary artists and enquire about the artist’s place and role