Burger
Close
Works by Zuzanna Janin, Justyna Górowska and Jan Możdżyński at the auction for Belarus

Bezgraniczna pomoc. Aukcja dla Białorusi

Miejsce (online): https://artinfo.pl/…/bezgraniczna-pomoc-aukcja…/internet
Start licytacji: 9.10.2020
Finał aukcji: 23.10.2020, godzina 19:00

Wyrażając swoją obywatelską postawę i sprzeciw wobec panującej sytuacji politycznej, wielu mieszkańców i mieszkanek Białorusi zostało zatrzymanych, doznało licznych urazów fizycznych i psychicznych ze strony reżimu Łukaszenki. Wiele osób straciło pracę i źródło dochodu, wiele i wielu potrzebuje pomocy psychologicznej i medycznej. Solidaryzując się z nimi, zdecydowałyśmy się na organizację charytatywnej aukcji sztuki, która odbędzie się w przestrzeni wirtualnej dzięki współpracy z portalem artinfo.pl. Wszystkie zebrane środki trafią na konto zarejestrowanego w Polsce Stowarzyszenia Białoruski Młodzieżowy Hub będącego częścią Centrum Białoruskiej Solidarności, które zajmie się rozdysponowaniem środków, między innymi na rzecz takich inicjatyw jak BY_Help i BYSOL. Zgromadzone pieniądze pomogą osobom poszkodowanym w pokojowych protestach, w tym strajkującym pracownicom i pracownikom zwolnionym z przyczyn politycznych, umożliwiając między innymi opłacenie kar, ucieczki czy wsparcie służby medycznej.Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za Wasze wsparcie.

Ala Savashevich, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek


Artystki i artyści
Arek Pasożyt, Liliana Piskorska, Wilhelm Sasnal, Agnieszka Mastalerz, Øleg&Kaśka, Karolina Balcer, Joanna Rajkowska, Paweł Jarodzki, Alena Kakhanovich, Anna Bujak, Rafał Milach, Monika Drożyńska, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Jan Eustachy Wolski, Katarzyna Kukuła, Tytus Szabelski, Adelina Cimochowicz, Justyna Smoleń, Marta Krześlak, Władysław Kufko, Tatsiana Karpachova, Lena Achtelik, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Wyszkowska, Celina Kanunnikava, Marina Naprushkina, Marta Romankiv, Karolina Gembara, Yuriy Biley, Piniak Przemysław, Andrei Dureika, Katarzyna Korzeniecka, Hubert Bujak, Yulia Krivich, Tania Kandracienka, Jana Shotak i Jakub Jasiukiewicz, Joanna Tochman, Daniel Kotowski, Tomasz Opania, Łukasz Stokłosa, Mateusz Sadowski, Bownik, Martyna Hadyńska, Paweł Matyszewski, Paulina Pankiewicz, Michał Łuczak, Oksana Bagriy, Krzysiek Orłowski, Jan Jurczak, Kościół Nihilistów, Olga Szczechowska, Krzysztof Grzybacz, Zuzanna Janin, Ala Savashevich, Justyna Górowska, Karolina Wojtas, Maja Krysiak, Karol Radziszewski, Marianka Grabska, Iza Rogucka, Paweł Żukowski, Dominika Łabądź, Jan Możdżyński, Ada Zielińska, Jagoda Dobecka, Grzegorz Kozera, Magdalena Grzybowska, Paweł Błęcki, Joanna Pawlik, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek, Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura), Karolina Gorzelańczyk, Kornel Janczy, Agata Zbylut, Alicja Wysocka, Tomasz Armada, Nikita Krzyżanowska, Katarzyna Przezwańska, Kornelia Dzikowska

Identyfikacja wizualna: Kaja Kusztra


Więcej informacji na temat planowanych działań pomocowych pojawi się w wywiadzie przeprowadzonym przez Marcina Polaka z organizatorkami i Alexandrem Lapko dla portalu miejmiejsce.com

źródło: https://www.facebook.com/events/360488955080524

zdjęcie: Zuzanna Janin, Solidarność After T. Sarnecki & S. Iveković, 2014


Borderless help. Auction for BelarusLocation

(online): artinfo.pl
Start of the auction: 9.10.2020
The final of the auction: 23.10.2020, 19:00

In expressing their position as citizens and their political resistance to the prevailing political situation, thousands of residents of Belarus were detained and suffered physical and psychological injuries from the Lukashenko regime. Countless others lost their jobs and sources of income, and many people have required psychological and medical help.In solidarity, we decided to organize a charitable art auction that will take place in the virtual space, in cooperation with the portal artinfo.pl. All collected funds will be transferred to the account of the Belarusian Youth Hub Association (registered in Poland), which is part of the Center of Belarusian Solidarity, and which will distribute funds to such initiatives as BY_Help and BYSOL. The money collected from this auction will support the medical services and help people injured in peaceful protests, including striking workers who were made redundant for political reasons, thus enabling them to pay penalties, and escape persecution by the Lukashenko regime.We warmly welcome you and thank you for your support.

Ala Savashevich, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek

Artists
Arek Pasożyt, Liliana Piskorska, Wilhelm Sasnal, Agnieszka Mastalerz, Øleg&Kaśka, Karolina Balcer, Joanna Rajkowska, Paweł Jarodzki, Alena Kakhanovich, Anna Bujak, Rafał Milach, Monika Drożyńska, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Jan Eustachy Wolski, Katarzyna Kukuła, Tytus Szabelski, Adelina Cimochowicz, Justyna Smoleń, Marta Krześlak, Władysław Kufko, Tatsiana Karpachova, Lena Achtelik, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Wyszkowska, Celina Kanunnikava, Marina Naprushkina, Marta Romankiv, Karolina Gembara, Yuriy Biley, Piniak Przemysław, Andrei Dureika, Katarzyna Korzeniecka, Hubert Bujak, Yulia Krivich, Tania Kandracienka, Jana Shotak i Jakub Jasiukiewicz, Joanna Tochman, Daniel Kotowski, Tomasz Opania, Łukasz Stokłosa, Mateusz Sadowski, Bownik, Martyna Hadyńska, Paweł Matyszewski, Paulina Pankiewicz, Michał Łuczak, Oksana Bagriy, Krzysiek Orłowski, Jan Jurczak, Kościół Nihilistów, Olga Szczechowska, Krzysztof Grzybacz, Zuzanna Janin, Ala Savashevich, Justyna Górowska, Karolina Wojtas, Maja Krysiak, Karol Radziszewski, Marianka Grabska, Iza Rogucka, Paweł Żukowski, Dominika Łabądź, Jan Możdżyński, Ada Zielińska, Jagoda Dobecka, Grzegorz Kozera, Magdalena Grzybowska, Paweł Błęcki, Joanna Pawlik, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek, Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura), Karolina Gorzelańczyk, Kornel Janczy, Agata Zbylut, Alicja Wysocka, Tomasz Armada, Nikita Krzyżanowska, Katarzyna Przezwańska, Kornelia Dzikowska

Visual identification: Kaja Kusztra


More information about the planned aid activities will appear in an interview conducted by Marcin Polak with the organizers and Alexander Lapko for the portal miejmiejsce.com.


Бязмежная дапамога. Аўкцыён для Беларусі

Месца (у Інтэрнэце): artinfo.pl
Аўкцыён стартуе 9 кастрычніка 2020 года
Фінал аўкцыёну: 23 кастрычніка 2020 г. а гадзіне 19:00

Выказваючы сваё грамадзянскае стаўленне і супрацьстаянне палітычнай сітуацыі, якая склалася, многія беларусы былі затрыманыя і атрымалі шматлікія фізічныя і псіхалагічныя траўмы ад рэжыму Лукашэнкі. Шмат хто страціў працу і крыніцу даходу, шмат каму патрэбна псіхалагічная і медыцынская дапамога. У знак салідарнасці з імі мы вырашылі арганізаваць дабрачынны аўкцыён мастацтва, які адбудзецца ў віртуальнай прасторы дзякуючы супрацоўніцтву з парталам artinfo.pl. Усе собраныя сродкі пойдуць на рахунак Асацыяцыі Беларускага Маладзёжнага Цэнтра, зарэгістраванай у Польшчы, якая з’яўляецца часткай Беларускага Цэнтра Салідарнасці, які будзе размяркоўваць сродкі, сярод іншага, для такіх ініцыятыў, як BY_Help і BYSOL. Сабраныя грошы дапамогуць пацярпелым у мірных акцыях пратэсту, у тым ліку забастоўваючым работнікам і звольненым па палітычных матывах, даючы ім магчымасць плаціць штрафы, уцякаць альбо падтрымліваць медыцынскую службу.Сардэчна запрашаем і дзякуем за падтрымку.

Ala Savashevich, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek

Мастачкі і мастакі
Arek Pasożyt, Liliana Piskorska, Wilhelm Sasnal, Agnieszka Mastalerz, Øleg&Kaśka, Karolina Balcer, Joanna Rajkowska, Paweł Jarodzki, Alena Kakhanovich, Anna Bujak, Rafał Milach, Monika Drożyńska, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Jan Eustachy Wolski, Katarzyna Kukuła, Tytus Szabelski, Adelina Cimochowicz, Justyna Smoleń, Marta Krześlak, Władysław Kufko, Tatsiana Karpachova, Lena Achtelik, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Wyszkowska, Celina Kanunnikava, Marina Naprushkina, Marta Romankiv, Karolina Gembara, Yuriy Biley, Piniak Przemysław, Andrei Dureika, Katarzyna Korzeniecka, Hubert Bujak, Yulia Krivich, Tania Kandracienka, Jana Shotak i Jakub Jasiukiewicz, Joanna Tochman, Daniel Kotowski, Tomasz Opania, Łukasz Stokłosa, Mateusz Sadowski, Bownik, Martyna Hadyńska, Paweł Matyszewski, Paulina Pankiewicz, Michał Łuczak, Oksana Bagriy, Krzysiek Orłowski, Jan Jurczak, Kościół Nihilistów, Olga Szczechowska, Krzysztof Grzybacz, Zuzanna Janin, Ala Savashevich, Justyna Górowska, Karolina Wojtas, Maja Krysiak, Karol Radziszewski, Marianka Grabska, Iza Rogucka, Paweł Żukowski, Dominika Łabądź, Jan Możdżyński, Ada Zielińska, Jagoda Dobecka, Grzegorz Kozera, Magdalena Grzybowska, Paweł Błęcki, Joanna Pawlik, Iwona Ogrodzka, Pamela Bożek, Kolektyw Łaski (Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura), Karolina Gorzelańczyk, Kornel Janczy, Agata Zbylut, Alicja Wysocka, Tomasz Armada, Nikita Krzyżanowska, Katarzyna Przezwańska, Kornelia Dzikowska


Візуальная ідэнтыфікацыя Kaja Kusztra


Больш інфармацыі аб запланаваных мерапрыемствах па аказанні дапамогі можна атрымаць у інтэрв’ю Marcina Polaka з арганізатаркамі аўкцыёна і Аляксандрам Лапко для партала miejmiejsce.com