Burger
Close

„WYMIANA/EXCHANGE”, lokal_30_project_space

WYMIANA/EXCHANGE

lokal_30_project_space

artyści / artists: Magdalena Angulska, Tymek Borowski, Franciszek Buchner, Rafał Dominik, I Chen Kuo, Jenn Lee, Tymon Nogalski, Gregor Różański, Tzu Han Su, Chien-Ying Wu

kuratorki / curators: Ada Kai-Ting Yang, Marta Królak

„WYMIANA/EXCHANGE” to miejsce spotkania dwóch kultur – polskiej i tajwańskiej, w którym artyści prowadzą dialog dotyczący współczesnych społecznych zagadnień. Poprzez różne media i środki wyrazu artystycznego, takie jak fotografia, instalacja, moda, performance, a również eksperymentalne video i wirtualną przestrzeń, autorzy poruszają problemy definiowania społecznej płci, organizacji i rozwoju przestrzeni miejskiej oraz wątków historii XX wieku, które mają istotny wpływ na dzisiejszą rzeczywistość.

Sytuacja wymiany oznacza tymczasowe przystosowanie do odmiennej rzeczywistości kulturowej i zaakceptowanie innych punktów widzenia. Zakłada również swobodny przepływ pomysłów i inspiracji, co może doprowadzić do ciekawych rezultatów i mieć wpływ na wszystkie zaangażowane osoby. W przypadku prezentowanego projektu wymiana jest także podstawowym modelem komunikacji – artyści zostali poproszeni o zajęcie stanowiska wobec współczesnych zjawisk i zdecydowali się na współpracę. Wymiana więc rozpoczyna się na poziomie wyboru środków artystycznego wyrazu, gdy należy wybrać wspólne medium, poprzez zawarte w pracy treści, skończywszy na tym, że indywidualny projekt ma szansę stać się komentarzem do innego, prezentowanego na wystawie. Uczestnictwo w wymianie możliwe jest tylko wtedy, gdy opuści się dobrze znany obszar i otworzy na możliwość eksperymentu.

Pomysł wymiany narodził się w 2014 roku, po spotkaniu dwóch kuratorek. Ada Kai-Ting Yang spędziła lato w Polsce, odwiedziła Warszawę i Kraków i była zaskoczona, jak wiele nasz kraj ma wspólnego z jej ojczyzną – Tajwanem. To przekonanie stało się początkiem współpracy, której efekty prezentowane są w lokalu_30.

***

WYMIANA/EXCHANGE

lokal_30_project_space

“WYMIANA/EXCHANGE” is a place where two cultures – Polish and Taiwanese – meet, where artists engage in a dialogue exploring contemporary social issues. Using different methods of artistic approaches, such as performance, fashion, photography, site-specific installation, video art and the most cutting-edge virtual reality technology to explore selected present-day matters. Participating artists speak about problems of defining gender, development of the urban space and traces of the 20th century historic events in relation to freedom and modern culture.

The exchange idea depicts temporary adjustment to different cultural realities and acceptance of the others’ point of view on particular matters. It also establishes a stream of ideas and inspirations which can result in interesting outcomes and it affects all the people who are involved. In this exhibition, exchange is a basic model of communication – the artists were asked to respond to modern day phenomenon and decided to cooperate. The exchange begins on the level of selecting the ways of expression, continues in the work’s contents, and ends when a certain project takes a chance to become a comment to another in the frames of the show. Participation in the exchange programme can only take place when one decides to leave one’s comfort zone and opens up to the possibility of experiment.

The idea of exchange came to life in 2014, after two curators met. Ada Kai-Ting Yang visited Poland during the summer, spent some time in Warsaw and Krakow and found many similarities in Poland to her homeland – Taiwan. This belief was the beginning of collaboration, and the effects are presented during the show at lokal_30.

lokal_30
Wilcza 29a/12
V piętro / 5th floor
Warsaw

projekt graficzny / graphic design: Rafał Buchner

opening | otwarcie
5 września 2015, godz. 19:00
Saturday 5 September 2015 at 7 pm

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
6 września 2015, godz. 12:00-14:00
Sunday 6 September 2015 at noon-2pm

wystawa czynna | exhibition open till
5-19 września 2015
5-19 September 2015