Burger
Close
XVIII Seminarium Feministyczne: Drogi do feminizmu | 18th SemFem

6 marca 2020, w godz. 15.00-18.00

Hybrydowo – w lokalu_30 oraz online:
https://zoom.us/j/92156331705
Meeting ID: 921 5633 1705

Żyjemy w momencie feministycznego przebudzenia w Polsce. Idee feminizmu znajdują coraz szerszy odbiór, a dynamika przemian społecznych i politycznych sprawia, że skłaniamy się w stronę protestów i aktywizmu. Głośno krzyczymy i upominamy się o swoje prawa. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że nadszedł czas równych praw wszystkich członków społeczeństwa, a oprócz przemiany społecznej mamy także do czynienia ze zmianą generacyjną: do ruchu przyłączają się młode działaczki, do kobiet, osób niebinarnych i transpłciowych przyłączają się wreszcie mężczyźni, powstaje też wiele nowych inicjatyw prorównościowych. Nowa generacja przynosi ze sobą bezkompromisowość, odwagę i własne spojrzenie na świat oraz właściwe sobie sposoby działania.Interesuje nas spojrzenie na najnowszą historię ruchu feministycznego w środowisku zajmującym się kulturą audiowizualną. Każda, każde i każdy z nas ma przecież swoją własną historię dojrzewania do ruchu feministycznego, niezależnie od stopnia aktywizmu.

Otrzymałyśmy bardzo dużo znakomitych zgłoszeń, postanowiłyśmy więc rozbić tę edycję SemFem na dwie części, druga odbędzie się 17 kwietnia.

Wystąpienia tej edycji:
1. Bożena Czubak, Czego nie chcemy usłyszeć. Na marginesie prac Zbigniewa Libery i Krzysztofa Wodiczki
2. Paweł Żukowski, Feminizm nie boli
3. Anna Orbaczewska, Droga do tego, żeby widzieć i zobaczyć
4. Ewa Zarzycka, Życie codzienne/życie niecodzienne

Na zdjęciu: Anna Orbaczewska, Sparaliżowana


18th Feminist Seminar: Paths to Feminism

6 March 2020, 3 PM – 6 PM
Hybrid event: lokal_30 and online
https://zoom.us/j/92156331705
Meeting ID: 921 5633 1705

We are witnessing a feminist awakening in Poland. Feminist ideas are gaining ever wider currency and the dynamic of social and political transformations compels us to turn to protests and activism. We scream out loud and demand our rights. More and more people are aware
that the time has come for all members of the society to enjoy equal rights, and that the social re-orientation is accompanied by a generational change: the movement is joined by young activists, women, non-binary individuals and transgender people are finally joined by men, and new equality-oriented initiatives are mushrooming. The new generation contributes with their uncompromising attitude, courage, their own outlook on the world, and their proper modes of action. We take interest in the latest history of the feminist movement in the milieu involved in audiovisual culture. After all, each of us has their own history of becoming ripe for the feminist movement, regardless of the degree of our activist involvement.

We have received a great many excellent submissions, and therefore we have decided to divide this edition into two parts, with the second one scheduled for 17 April.

Papers in this edition:
1. Bożena Czubak, What We Do Not Want to Hear. On the Margins of Works by Zbigniew Libera and Krzysztof Wodiczko
2. Paweł Żukowski, Feminism Does Not Hurt
3. Anna Orbaczewska, The Road to Looking and Seeing
4. Ewa Zarzycka, Ordinary Life/Extraordinary Life

Image: Anna Orbaczewska, Paralysed