Burger
Close

Józef Robakowski

robakowski.net


Józef Robakowski (1939) żyje i pracuje w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych) oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi (Wydział Operatorski). W latach 1970-1981 był wykładowcą tej drugiej. Współzałożyciel awangardowej grupy „Zero-61” działającej w Toruniu w latach 1961-1969 oraz zespołów „Oko”, STKF „Petla”, „Krag”. Współorganizator Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja „L” w Łodzi, która podejmowała eksperymentalne prace w zakresie łączenia obrazu filmowego z dźwiękiem, na stałe wpisując się w polską arenę sztuki konceptualnej i postkonceptualnej lat 70. Twórca filmów, cykli fotograficznych, taśm wideo, instalacji, rysunków, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu wydarzeń, wystaw i akcji artystycznych. Od 1971 roku prowadzi prywatną galerię sztuki aktualnej, której celem jest wymiana myśli artystycznej, prowokowanie inicjatyw twórczych – Galeria Wymiany. Galeria gromadzi filmy, taśmy wideo, dokumentacje, produkuje filmy wideo i jest biurem kontaktowym międzynarodowego ruchu artystycznego INFERMENTAL.

W lokalu_30 prezentował prace na wystawach „Szpula energetyczna” (2015), „Attention: Light!” (2010) „Zwykli Niemcy” (2006).

Józef Robakowski – bio

Józef Robakowski (1939) lives and works in Lodz. He graduated from Mikołaj Kopernik University in Toruń (Department of Fine Arts) and Film, Television and Theatre State Academy in Lodz (Camera Department). From 1970 to 1981 he was an academy lecturer. Co-founder of the Avant-garde group “Zero-61” operating in Torun from 1961 to 1969 and groups “Oko”, STKF “Petla”, “Krag”. Co-organizer of Film Form Workshop and Television Creative Group Station “L” in Lodz, which undertook experimental work in connecting film picture and sound, permanently entering the Polish arena of conceptual and postconceptual art of the 70s. A creator of films, photographic series, video tapes, installations, drawings, objects, conceptual projects, and initiator of many events, exhibitions and artistic actions. Since 1971, he has been running a private gallery of present art, the aim of which is exchanging artistic thoughts, and provoking creative initiatives – Galeria Wymiany (Exchange Gallery). The gallery collects films, videotapes, and documentation, it also produces video films and is a contact office for the international artistic movement INFERMENTAL.

In lokal_30 his work was presented in exhibitions: „Electric reel” (2015), „Attention: Light!” (2010) „Ordinary Germans” (2006)