Burger
Close

Małgorzata Malwina Niespodziewana

niespodziewana.pl
CV


Małgorzata Malwina Niespodziewana (1972) tworzy grafiki, rysunki, obiekty, instalacje i wideo. Badaczka, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktora habilitowana, profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Ciało jest stałym punktem odniesienia w jej twórczości, które filtruje przez biografie, teksty i praktyki awangardowych artystek. Katarzyna Kobro, Erna Rosenstein czy Maria Jarema stały się tematami jej cyklu rozwijanego od ponad dwunastu lat. W 2017 r. Niespodziewana wzięła udział w wystawie „Siła awangardy” w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie jej praca Kobro znalazła się w sali „Rytm, kobieta, ruch” obok dzieł Kobro i Jaremy.

Ważnym elementem jej praktyki jest pisany przez wiele lat dziennik i podróże artystyczne (zwłaszcza na Daleki Wschód, które zaowocowały cyklem wystaw „Washi no fushigi. Tajemnica papieru” m.in. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz Mino Washi Paper Museum, The Museum of Fine Arts w Gifu w Japonii). W swoich pracach artystka porusza również wątki narracyjne, koncentrując się głównie na postaciach kobiecych w baśniach, zwłaszcza widzianych z perspektywy feministycznej, anarchistycznej (cykl Czerwony Kapturek) i negatywnej: złej matki, córki, macochy, a także eksplorując motyw transformacji kobiecego ciała, np. w roślinę lub zwierzę. Niespodziewana jest autorką trzech komiksów autobiograficznych (Comic White Haribo, Comic Black Haribo, Comic Gold Haribo) oraz artystycznej koncepcji ciała uniwersalnego. Jest też współzałożycielką Grupy 13, zrzeszającej projektantki graficzne.

Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki w Uppsali, japońskich Muzeum Papieru Mino Washi i Kanagawa Prefectural Gallery, galerii sztuki w Kaliningradzie, Cremona Civic Museum, Włochy, Muzeum Polskiej Sztuki w USA, włoskiego Luciano Benetton Collection, PAU Kraków i wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i na świecie. 

Żyje i pracuje w Krakowie.

 

Małgorzata Malwina Niespodziewana – bio

Niespodziewana (1972) creates graphic prints, drawings, objects, installations, and videos. Researcher, a graduate of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow, Ph.D., Professor of the Pedagogical University of Krakow.

The body is a permanent reference point in her work, which also relates to biographies, texts and practices of avant-garde women artists, such as Katarzyna Kobro, Erna Rosenstein, and Maria Jarema, who became the topics of her pieces forming an artistic cycle developed for more than twelve years. In 2017, Niespodziewana participated in the exhibition “The Power of the Avant-Garde” at the National Museum in Krakow, where her work Kobro was featured in the Rhythm, Woman, Movement hall, along with Kobro and and Jarema’s pieces.

An important element of her practice is a diary written for many years and her artistic journeys (especially to the Far East, which resulted in the series of exhibitions “Washi no fushigi. The Mystery of Paper” at the Manggha Museum of Japanese Art and Technology, the Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój, and Mino Washi Paper Museum, The Museum of Fine Arts in Gifu, Japan, among other projects). The artist’s works also address narrative threads, mainly concentrating on female figures in fairy tales, especially as seen from feminist, anarchistic (the Red Riding Hood series), and negative perspectives: evil mother, daughter, stepmother, while also exploring the motif of transformation of the female body, for example into a plant or an animal. Author of three autobiographical comic books (Comic White Haribo, Comic Black Haribo, Comic Gold Haribo), and of the artistic concept of the universal body. Co-founder of the Group 13, which brings together women graphic designers.

Her works belong to the collections of the National Museum, Krakow; Uppsala Art Museum, Sweden; Mino Washi Paper Museum, Japan; Kanagawa Prefectural Gallery, Japan; Kaliningrad Art Gallery, Russia; Cremona Civic Museum, Italy, Polish Museum of America, USA; Luciano Benetton Collection, Italy; Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow, Poland; and numerous private collections in Poland and internationally. 

Lives and works in Krakow.


Publikacja „Maria” jest dostępna do zakupu. / Publication „Maria” is available to purchase.

 

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Zła Bajka - Zły / Evil Fairy Tale - The Bad, 2015

TEKSTY/ TEXTS:
„Restart”, 2022, PL