Burger
Close

Mateusz Szczypiński

mateuszszczypinski.com
CV


Mateusz Szczypiński (1984) jest autorem kolaży i obrazów olejnych, który na nowo serwuje schematy wizualne powielane nieustannie w kulturze. W 2009 r. ukończył Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a trzy lata później Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego praktyka wydaje się być odpowiedzią na teorię Waltera Benjamina o zaniku kategorii autentyczności i indywidualnej ekspresji w erze masowej reprodukcji. Infantka Velazqueza, Portret Arnolfinich Van Eycka czy Śniadanie na trawie Maneta to nasi wizualni towarzysze z kanonu historii sztuki. Trywializowane i reprodukowane w różnych rozmiarach i w różnej jakości obrazy dawnych mistrzów zamieszkują zbiorową pamięć, wydobywane z wnętrza wyobraźni na hasło „malarstwo europejskie”. Szczypiński podejmuje grę z dyskursem muzealnym – dystansuje się od zestawu uznanych dzieł i wykorzystuje je do stworzenia malarskiego found footage. Tytuł jednego z obrazów – What Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? Richard Hamiltona – doskonale oddaje ducha jego praktyki, która uwodzi oczywistymi cytatami i zabawami z historią sztuki. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Mateusz Szczypiński – bio

 

Mateusz Szczypiński (b. 1984) is the author of collages and oil paintings serves anew the patterns that have already been copied millions of times. In 2009 he graduated from the History of Art at Jagiellonian University and in 2012 from Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow. His practice seems to respond to Walter Benjamin’s theory of the disappearance of the category of authenticity and individual expression in the era of mass reproduction. Velazquez’s The Infant, Van Eyck’s The Arnolfini Wedding, or Manet’s Breakfast on Grass – these works are our visual companions from the canon of the history of art. Trivialized and reproduced in various sizes and in different quality, the paintings of old masters inhabit the collective memory, retrieved from within imagination upon the keyword “European painting”. Szczypiński launches a game with the museum discourse – he distances himself from the set of acknowledged works and uses them to produce painted found footage. The title of one of the paintings – Hamilton’s What Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? – perfectly expresses the spirit of his practice, which seduces with obvious quotations and plays on art history. Lives and works in Cracow.


szczypiński-mini

Publikacja „Our Matters / Benjamin Bronni. Laterally Shifted Kantum” jest dostępna do zakupu. / Publication „Our Matters / Benjamin Bronni. Laterally Shifted Kantum” is available to purchase.