Burger
Close

Anna Orbaczewska

orbaczewska.com
CV

Anna Orbaczewska (1974), malarka, rysowniczka, projektantka. Absolwentka Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swoich pracach porusza temat złożonych relacji między członkami rodziny, a także kobiecej emocjonalności i seksualności. W swoich rysunkach na papierze i talerzach za pomocą prostych środków artykułuje problemy związane z życiem codziennym, relacjami z partnerami i dziećmi, a także głębszymi sferami świadomości.

Ważniejsze wystawy indywidualne: CSW ŁAŹNIA, Gdańsk (2021), BWA Zielona Góra (2020), CAP Kobe Studio Y3, Kobe (2018), Gdańska Galeria Miejska (2015, 2013), Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2008), CSW Łaźnia, Gdańsk (2006), Society For Arts, Chicago (2004). Wybrane wystawy zbiorowe: 2022 – A.I.R. Gallery, Nowy Jork (2022), Dom Norymberski, Kraków i Galeria Güntera Grassa, Gdańsk (2019); Muzeum Narodowe w Gdańsku (2019), lokal_30, Warszawa (2019), Triennale Rysunku Wrocław, BWA Wrocław Główny (2019), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie, Gdańska Galeria Miejska (2018), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie (2016), Goa Chitra Museum, Go (2014), CSW Łaźnia, Gdańsk (2013).

Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej NOMUS w Gdańsku.

Anna Orbaczewska – bio

Anna Orbaczewska (1974) is a painter, drawing artist, and designer. Graduate of the Royal Academy of Art in the Hague and the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Her works explore the topic of complex relations between family members, as well as women’s emotionality and sexuality. Her drawings on paper and plates rely on simple means to powerfully articulate problems related to everyday life, relationships with partners and children, as well as more profound spheres of consciousness.

Major individual exhibitions: CSW ŁAŹNIA, Gdańsk, Poland (2021), BWA Zielona Góra, Poland (2020), BWA Zielona Góra, Poland (2020), CAP Kobe Studio Y3, Kobe, Japan (2018), Gdańsk City Gallery (2015, 2013), Austrian Cultural Forum in Warsaw (2008), CCA Łaźnia, Gdańsk (2008), Society For Arts, Chicago (2004). Selected group shows: A.I.R. Gallery, New York (2022), Nuremberg House, Krakow, and Günter Grass Gallery, Gdańsk (2019), National Museum in Gdańsk (2019), lokal_30, Warsaw (2019), Wrocław Drawing Triennial, BWA Wrocław Główny (2019), National Museum in Gdańsk, Department of Modern Art in the Palace of Abbots in Oliwa (2016, 2018), Goa Chitra Museum, Goa (2014), CCA Łaźnia, Gdańsk (2013).

Works in private collections and the NOMUS Museum of Modern Art in Gdańsk.

 


 

Publikacja „Nie wiem jak Ci to powiedzieć” jest dostępna do zakupu. / Publication „I Do Not Know How to Tell You This” is available to purchase.