Burger
Close

Katya Shadkovska

katyashadkovska.blogspot.com
CV

Katya Shadkovska (1973) jest artystką i kuratorką. Mieszka i pracuje w Warszawie i Sankt Petersburgu. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2001-2006), w 2009 roku ukończyła studia kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2017 roku doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Angażuje się w działania prospołeczne i arteterapię wśród osób wykluczonych społecznie i dyskryminowanych. Od 2013 roku pracuje artystycznie/społecznie w zakładach karnych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach resocjalizacyjnych dla osób uzależnionych, ośrodkach dla osób wykluczonych intelektualnie, organizując i prowadząc zajęcia i warsztaty artystyczne. Wśród jej projektów znalazły się Zintegrowane Działania Partycypacyjne w zakładach karnych, Warsztaty Artystyczne MONART w Monarze, Sztuka w ośrodkach wychowawczych oraz PAROL!.

Jako artystka pokazywała prace m.in. w lokal_30, Galerii Foksal, Trafostacji w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galerii Arsenał w Poznaniu, NCCA w Kaliningradzie, NCCA we Władykaukazie, Fundacji Sławek. Jako kuratorka pracowała przy wystawach MONART Działania Partycypacyjne w Monarze w Centrum Pomocy Sąsiedzkiej Monar-Markot przy Marywilskiej w Warszawie, Zintegrowane Działania Partycypacyjne w Więzieniach / z Fundacją Dom Kultury / w lokal_30, Warszawa, Punkt bez Ja / Arsenał w Białymstoku, Gestykulacje / MWW Wrocław / Ceremoniał w CK Krasnoje Znamja w Sankt-Petersburgu, wystawa Jacka Markiewicza Porno w Fundacji Sztuczna, Warszawa, wystawa Davida Ter-Oganyana w Galerii AnnaNova, Rosja, Dialogi w Krasnodarskim Instytucie Sztuki Współczesnej i in.

Katya Shadkovska – bio

Katya Shadkovska (b. 1973) – artist, curator, lives and works in Warsaw, Poland and Saint-Petersburg, Russia. She studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2001-2006), in 2009 graduated from the Curatorial Studies at the Jagiellonian University in Cracow. Since 2017, PhD candidate at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Shadkovska engages in pro-social activities and art therapy among socially excluded and discriminated people. Since 2013, she does artistic/social work in prisons, educational centers, rehabilitation centers for addicts, centers for the intellectually excluded, organizing and providing artistic classes and workshops (projects: Integrated Participatory Activities in prisons, MONART Artistic Workshops in Monar, Art in educational centers, PAROL!, etc).

As an artist, she showed works in lokal_30, Galeria Foksal, Trafostacja  in Szczecin, Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Galeria Arsenał in Poznań, NCCA in Kaliningrad, NCCA in Vladicaucaz, Sławek Foundation, etc. As a curator, she worked on exhibitions MONART Participatory Activities in Monar at the Monar-Markot Center for Neighborly Assistance at Marywilska in Warsaw, Integrated Participatory Activities in Prisons / with Dom Kultury Foundation / at lokal_30, Warsaw, Punkt bez Ja / Arsenal in Białystok, Gestykulacje / MWW Wrocław / Ceremonial in CK Krasnoye Znamja in Saint-Petersburg, Jacek Markiewicz Porno exhibition at the Sztuczna Foundation, Warsaw, David Ter-Oganyan’s exhibition at AnnaNova Gallery, Russia, Dialogues at the Krasnodar Institute of Contemporary Art, etc.