Burger
Close

Jan Możdżyński

@janmozdzynski
CV


Jan Możdżyński (1986) tworzy obrazy, rysunki, obiekty i prace wideo. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Hochschule fur Gestaltung und Kunst w Bazylei. Jego twórczość oscyluje wokół tematów tożsamości seksualnej, płci i stygmatyzacji związanej z preferencjami seksualnymi. Możdżyński często nawiązuje do fetyszy ze społeczności BDSM. Łączy feminizm z prawami mniejszości seksualnych. W swoich pracach rejestruje sytuacje związane z odgrywaniem ról i rozpadem tego, co tradycyjnie rozumiane jako męskie i kobiece.


Wystawy indywidualne: MOS, Gorzów Wielkopolski (2022), Clay Warsaw x lokal_30 (2021), TRAFO, Szczecin (2020); lokal_30, Warszawa (2020), Stroboskop Art Space, Warszawa (2019); Galeria Szara, Katowice (2019). Ważniejsze wystawy zbiorowe: 2019 – Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2019), Biennale Malarstwa Bielska Jesień – BWA Bielsko Biała (2019, wyróżnienie), Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2018), Festiwal Pomada, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa (2018). Prace w kolekcjach prywatnych oraz w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jan Możdżyński – bio

Jan Możdżyński (1986) creates paintings, drawings, objects and video works. Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Hochschule fur Gestaltung und Kunst in Basel. His work revolves around the topics of sexual identity, gender and the stigma attached to sexual preferences. Możdżyński often refers to fetishes in the BDSM community. He draws a link between feminism and the rights of sexual minorities. His works capture situations related to role-playing and the disintegration of what is traditionally understood as male and female.

Individual exhibitions: MOS, Gorzów Wielkopolski (2022), Clay Warsaw x Lokal_30 (2021), TRAFO, Szczecin (2020); lokal_30, Warsaw, Stroboskop Art Space, Warsaw (2019), Szara Gallery, Katowice (2019). Major group exhibitions: Warszawa w Budowie Festival, Museum of Modern Art in Warsaw (2019), Painting Biennale Bielsko Autumn – BWA Bielsko Biała (2019, distinction), Hestia Artistic Journey, Museum of Modern Art in Warsaw (2018), Pomada Festival, Palace of Culture and Science, Warsaw (2018). Works in private collections and in the collection of the Museum of Modern Art in Warsaw.

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA
NEWS | AKTUALNOŚCI